Subjects:

Upanishad-Books 

Language: ENGLISH

Collection of books and texts written by Swamiji, on Upanishads

Upanishad-Books (T) 

Language: TAMIL

உபநிடதங்களைப் பற்றிய ஆய்வும், விளக்கங்களும் தருகின்ற உரைகளின் தொகுப்பு.